მიმართულებები


კვლევის დაგეგმვა

 • სამიზნე ჯგუფების შერჩევა
 • შენარჩევის ზომის განსაზღვრა
 • კვლევის დიზაინის შერჩევა
 • რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტის შემუშავება
 • ხარისხობრივი კვლევისთვის ინტერვიუს პროტოკოლის შექმნა

ხარისხობრივი კვლევის ჩატარება

 • ჩაღრმავებული ინტერვიუების ჩატარება
 • ტრანსკრიფცია
 • ხარისხობრივი კვლევების ანალიზი
 • ფოკუს ჯგუფების განსაზღვრა
 • ფოკუს ჯგუფის ჩატარება

კრაოდენობრივი კვლევის ჩატარება

 • არსებული მასალის და მონაცემთა ბაზების ანალიზი
 • შერჩეული ჯგუფის გამოკითხვა ინტერვიუერის მიერ ადმინისტრირებადი/თვით ადმინისტრირებადი (მათ შორის ელექტრონული) კითხვარის გამოყენებით

სტატისტიკური ანალიზი

 • უნივარიაციული (აღწერილობითი)
 • ბივარიაციული ანალიზი (ცვლადებს შორის ასოციაციის შესწავლა)
 • მულტივარიაციული (მულტიფაქტორული) ანალიზი

რეკომენდაციების შემუშავება

 • მიღებული შედეგების გათვალისწინებით შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება დარგის როგორც ქართველი, ისე საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით