ჯანდაცვასთან ასოცირებული C ჰეპატიტის რისკის შეფასება ქართველ ქალებში

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით


შაქრიანი დიაბეტის შესახებ ინფორმირებულობის კვლევა გარდაბნის რაიონის მოსახლეობაში

საქართველოს წითელი ჯვრის მხარდაჭერით


მიზნობრივი ჯანმრთელობის დაზღვევის გავლენა ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაციაზე, დანახარჯებსა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იძულებით გადაადგილებულ პირებში საქართველოში

R2HC/ERLHA მხარდაჭერით (დიდი ბრიტანეთი)


საქართველოში C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის ამაღლება ოჯახის ექიმებს შორის

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს მხარდაჭერით


აივ/შიდსისა და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების რისკ ფაქტორების კვლევა საქართველოს ახალგაზრდებში

ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მხარდაჭერით


სქესობრივი ქცევა საქართველოში მცხოვრები რეპროდუქციული ასაკის ქალებში

ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მხარდაჭერით


ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პაციენტების სათემო სერვისების ხელშეწყობა (კვლევა და ადვოკატირება)

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს მხარდაჭერით


საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის ეფექტურობის შეფასება

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს მხარდაჭერით


ტუბერკულოზთან დაკავშირებული ინფექციური კონტროლის ღონისძიებების დანერგვა საავადმყოფოებში

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული "საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის" მხარდაჭერით


ტუბერკულოზის კონტროლის გაუმჯობესება პირველადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დონეზე

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული "საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის" მხარდაჭერით


პირველადი ჯანდაცვის დონეზე დედათა და ბავშვთა სერვისების შეფასება

გაეროს ბავშვთა განვითარების ფონდის მხარდაჭერით


სამეცნიერო და წერითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება საქართველოს ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალისთვის

აშშ საელჩო საქართველოში მხარდაჭერით


ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა საქართველოს ახალგაზრდებში

აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის მხარდაჭერით


საგანმანათლებლო ინტერვენცია ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ სკოლის მოსწავლეებში

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული „საქართველოში აივ პრევენციის პროექტის” მხარდაჭერით


ცხოვრების ჯანსაღი წესის პრომოცია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერით


სისხლის გზით გადამდები ინფექციების გადაცემის რისკ ფაქტორების შეფასება სტომატოლოგიური კლინიკის სამედიცინო პერსონალში

ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მხარდაჭერით


თანასწორთა განათლება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული „ საქართველოში აივ პრევენციის პროექტის” მხარდაჭერით


ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა საქართველოში

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული "საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის" მხარდაჭერით


პაპილომავირუსული ინფექციის (HPV) ეპიდემიოლოგია

საქართველოში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით


მედიკო- ბიოლოგიურ სფეროში დასაქმებულ ქალთა პროფესიული განვითარების პროგრამა

ელსევიერის ფონდის მხარდაჭერით


აივ ინფექცია / შიდსზე წყვილებზე ორიენტირებული პრენატალური კონსულტირების შედეგები დაბალი და საშუალო გავრცელების მქონე ქვეყნებში

საფრანგეთის შიდსის კვლევის ნაციონალური სააგენტოს მხარდაჭერით


სისხლის გზით გადამდები დაავადებების გავრცელებისა და ცოდნის დონის შეფასება ჯანდაცვის მუშაკებში საქართველოში

აშშ-ს სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდის მხარდაჭერით


C ჰეპატიტის გადაცემა ჰეტეროსექსუალურ წყვილებში

ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მხარდაჭერით


B ჰეპატიტის ვაქცინაცია საქართველოს ჯანდაცვის მუშაკებში

ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მხარდაჭერით


სისხლის გზით გადამდები ინფექციების რისკი სამშობიარო სახლებში

ნატოს მხარდაჭერი


მომავალი და მეძუძური დედების ინფორმირება აივ ინფექცია/შიდსზე

World Vision International მხარდაჭერით


აივ ინფექციის დედიდან ბავშვზე გადაცემის პრევენცია საქართველოში

ელიზაბეტ გლეიზერის პედიატრიული შიდსის ფონდის მხარდაჭერით